should i get it or not FFFFFFAAAAAAAAAAAARRRRRKKKKKKKKKK

Related:
Create New Tag

8/18/2008 3:25 AM

|

8/18/2008 3:26 AM

should i get it

|

8/18/2008 3:34 AM
Edited Date/Time: 4/14/2016 5:05 PM

|

8/18/2008 6:09 AM

no

|

My nigga Ressler, stay up!
My nigga Babysatan, stay up!
My nigga Copiolet, stay up!
My nigga DakAttack, stay up!
My nigga NCDave, stay up!
My nigga Enzo, stay up!


And I ride for my niggas